White Robe Auspicious Pearl Kuan Yin Dharma Practice

with No Comments

White Robe Auspicious Pearl Kuan Yin Dharma Practice

 

White-Robed Guan Yin Mantra:

Na-mo  luo  dan-nan  dan-luo  yie-yie,  na-mo  a-li-yie,  po-lu  jie-di  sa-bo  la-yie,

pu-ti  sa-duo  po-yie,  mo-ho  sa-duo  po-yie,  mo-ho  jia-lu  ni-jia-yie,

om,  jie-zhi-wei, jie-zhi-ni,  jie-zhi  jie-zhi  jie-zhi,  jie-lu  zha-wei  li-yi,  suo-ha

ruyibaozhuguanyin

 

Lotus Light Temple Preside Master:  Vajra Master Lian Tzi

Facebook: Lotus Light Temple

 

 

Leave a Reply